Oznámenie o začatí územného konania – Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná

Navrhovateľ spoločnosť PVE, s. r. o., so sídlom Moskovská 509/8, 059 01 Spišská Belá, IČO: 368 06293, (ďalej len „navrhovateľ“), podala dňa 17.07.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčné apartmánové domy IBV Okružná ulica – Spišská Belá“, na pozemkoch parc. KN-C č. 114/8, 114/9, 114/10, 114/11, 8585/18, 8551/15 a 8551/19 v katastrálnom území Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Bližšie informácie v prílohách.

Názov prílohy Odkaz
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania Stiahnuť
Situácia osadenia stavieb Stiahnuť
Pohľady Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X