Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

„Obnova bytového domu Družstevná 18,20, Spišská Belá“

Rozhodnutie – strategický dokument

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného…

Zemiansky dvor Šarpanec

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY, s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270,…

Verejná vyhláška

„Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ“ na uliciach Hviezdoslavova, Petzvalova a Letná v Spišskej Belej.skm_754e16091212320

Oznámenie

Verejné prerokovanie konceptu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Oznámenia
X