hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 168

Výberové konanie na riaditeľa Centra voľného času

Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Centra voľného času, Zimná 47, 059 01 Spišská Belá podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Centra voľného času,  Zimná 47, 059 01 Spišská Belá

s nasledovnými podmienkami:

Kvalifikačné predpoklady:
a) Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1 časť XIII).
b) Vykonanie 1. atestácie podľa § 34 ods. 2  zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (alebo jej náhrady).
c) Pedagogická prax minimálne 5 rokov.
d) Bezúhonnosť.
e) Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. .
f) Ovládanie štátneho jazyka.

 

Ďalšie predpoklady :
– Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti školského zariadenia a z oblasti školstva.
– Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
– Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť – prihláška o zaradenie do výberového konania.
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
5. Profesijný životopis.
6. Overené doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní.
7. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja CVČ (odporúčanie: v rozsahu najmenej 2 strany a najviac 5 strán veľkosti A4).

  1. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
    9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru:    veľkosť pracovného úväzku je 0,4

Dátum vyhlásenia výberového konania: 28.4.2016

 

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „VK – CVČ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 20. mája 2016 do 15.00 hod. na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova č. 18,  059 01 Spišská Belá.

 

Predpokladaný nástup do funkcie 1.6.2016
Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním – v zákonom stanovenej lehote.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X