Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Stavba: „Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ“ – úprava vzdušnej NN siete, výstavba nového zemného káblového vedenia, výmena…
Oznámenia
X