Rekreačný areál Strážky

Spoločnosť AGROSTAV, stavebno – obchodné družstvo Poprad, ul. Nová č. 74 Poprad – Veľká 058 80, podali dňa 15.07.2016 žiadosť o pokračovanie v územnom konaní na stavbu „Rekreačný areál – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom“, na pozemkoch parc. KN-C č. 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1250, 1252, 1253, 1254, 1265 a 1257 v katastrálnom území Strážky. Mesto Spišská Belá je podľa §35 ods. 2 1 zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, povinné  túto žiadosť zverejniť. Súčasťou príloh je  výsledok z procesu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov prílohy Odkaz
Výsledok z posudzovania EIA Stiahnuť
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X