Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5…

VZN mesta č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017…