Informácie o začatí správnych konaní vo veci povolení na výrub drevín

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 5 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemkoch parc. č. KN”C” 110 a 480/27 v k. ú. Spišská Belá a 7 ks drevín na pozemku parc. č. KN”C” 522/1 v k. ú. Spišská Belá v zmysle príloh.

 

 

Názov prílohy Odkaz
sp-bela_vyrubdrev_4_2016 Stiahnuť
sp-bela_vyrubdrev_5_2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X