Správa o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán Prešovského samosprávneho kraja”

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) informuje verejnosť podľa § 11 ods. 1 zákona, o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán Prešovského samosprávneho kraja“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Prešovský samosprávny kraj.

Názov prílohy Odkaz
sprava-o-hodnoteni-strateg-dok-_up-psk_zaslanie Stiahnuť
sprava-o-hodnoteni-strateg-dok-_up-psk_zverejnenie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X