Zemiansky dvor Šarpanec

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY, s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, podali dňa 21.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “Zemiansky dvor Šarpanec”. Mesto Spišská Belá je podľa §35 ods. 2 1 zákona č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, povinné  túto žiadosť zverejniť. Súčasťou príloh je  výsledok z procesu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov prílohy Odkaz
navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia Stiahnuť
rozhodnutie-eia Stiahnuť
Rozhodnutie OÚ Prešov - Odbor opravných prostriedkov Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X