Výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy

Výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá

 Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Zimná 12, 059 01 Spišská Belá podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konaniena pozíciu riaditeľ Základnej umeleckej školy,  Zimná 12, 059 01 Spišská Belá s nasledovnými podmienkami :

 

 Kvalifikačné predpoklady :
a) Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1 časť X.).
b) Pedagogická prax minimálne 5 rokov.
d) Bezúhonnosť.
e) Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. .
f) Ovládanie štátneho jazyka.
g) Uchádzač musí preukázať prvú atestáciu k 1.1.2017.

 

Ďalšie predpoklady :
– Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti školského zariadenia a z oblasti školstva.
– Znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
– Komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, organizačné schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť – prihláška o zaradenie do výberového konania.
2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
5. Profesijný životopis.
6. Overené doklady o ukončenom ďalšom vzdelávaní.
7. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ (odporúčanie: v rozsahu najmenej 2 strany a najviac 5 strán veľkosti A4).
8.Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe.
9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru:    pracovný pomer na plný úväzok (100 %)  

Dátum vyhlásenia výberového konania: 09.09.2016

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením „VK – ZUŠ – NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 7. októbra 2016 do 14.00 hod. na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova č. 18,  059 01 Spišská Belá.

Predpokladaný nástup do funkcie 1.12.2016

Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním – v zákonom stanovenej lehote.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X