Oznámenie o zámere prideliť nebytový priestor do nájmu

 

Prenajímateľ: Mesto Spišská Belá

Špecifikácia: nebytový priestor na ulici Hviezdoslavovej 8, Spišská Belá (prevádza Večierky)

Predpokladaný dátum pridelenia: na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 23.06.2016 schválilo uznesením č. 131/2016 zámer pridelenia nebytového priestoru do nájmu na ulici Hviezdoslavovej 8  spol. s r.o. MBK – Potraviny, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedna o zachovanie doterajšej prevádzky nájomcu, mení sa právna forma z fyzickej osoby na spol. s r.o. MBK – Potraviny, ktorú bude prevádzkovať doterajší nájomca.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X