Úradná tabuľa
Počet zobrazení 450

Plán kontrolnej činnosti – 2.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti

hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2016

 

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na II. polrok 2016.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

 

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2016

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 3/2015 – oprávnenosť nákladov zaúčtovaných v roku 2014 v Mestskom podniku Spišská Belá s. r. o.

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 5/2015 – zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v zn. n. p. v Materskej škole Mierová

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Materská škola Mierová, rok 2015

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2016

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2016

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná škola Štefánikova 19,  rok 2015

Kontrola vybraných projektov mesta – žiadosti o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu za rok 2015

 

Kontrola povinného zverejňovania informácií zo strany mesta podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v zn. n. p.

 

 

 

  1.    Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

 

  1.    Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta   Spišská Belá   na  rok 2017

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2017

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá                                                                                        Dňa:  16. 5. 2016

Najnovšie články