Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 5 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemkoch parc. č. KN”C” 1924 a KN”E” 14953/6 v k. ú. Spišská Belá.

Na pozemku parc. č. KN”C” 1924 nachádzajúcom sa v blízkosti železničnej zastávky sú dôvodom na výrub stavebné úpravy prístupovej komunikácie k budove železničnej zastávky.

Na pozemku parc. č. KN”E” 14953/6 nachádzajúcom sa v blízkosti bývalého bitúnku v Strážkach je dôvodom na výrub havarijný stav z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti.

Názov prílohy Odkaz
Sp.Bela_výrubDrev_2_2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X