Oznámenie o začatí konania: Spišská Belá, realizácia líniovej stavby “HGdata, Spišská Belá”

Krajskému pamiatkovému úradu Prešov (ďalej aj „KPÚ Prešov“ alebo „správny orgán“) bola dňa 14. 08. 2018 doručená písomná žiadosť spoločnosti HGdata, s r. o., Ždiar 473, 059 55 Ždiar – stavebníka pripravovanej stavby „Optická sieť HGdata, Spišská Belá“, v zastúpení Ing. Adriánom Gallíkom, trvale bytom ……………………………………….., o vyjadrenie k zámeru vybudovania optickej telekomunikačnej siete na národných kultúrnych pamiatkach (ďalej aj „NKP“), na nehnuteľnostiach v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá, zapísanom v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ďalej aj „ÚZPF“), v registri pamiatkových zón pod číslom 89 a aj na iných nehnuteľnostiach v k. ú. Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
KPUPO-2018-09-10 Stiahnuť
Situacia HGDATA SPISSKA BELA Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X