Verejná vyhláška – Stavebné povolenie líniová stavba “Chatárska oblasť Kúpele”

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v zastúpení na základe splnomocnenia spoločnosťou Privel spol. s r. o., Palkovičova č. 4, 040 01 Košice (ďalej len „stavebník“) podala dňa 13.04.2018 žiadosť vydanie stavebného povolenia líniovej stavby „Spišská Belá – ul. Kúpeľná, chatárska oblasť – rekonštrukcia NN a DP“, na pozemku KN-C parc. č. 15073 k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Situácia osadenia stavby Stiahnuť
Verejná vyhláška - SP VSD a. s. Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...