Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018
Vyhlásené: 10. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 10. 7.2018
Obsah dokumentu je právne záväzný.
203
R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 2018
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a určujem
1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu
poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,
4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé
zasadanie do 18. septembra 2018,
5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11.
októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.
Andrej Danko v. r.

Môže Vás zaujímať...