Úradná tabuľa
Počet zobrazení 145

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.5 Územného plánu mesta Spišská Belá – informácia pre verejnosť

Mesto Spišská Belá zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o vydaní Rozhodnutia zo zisťovacieho konania strategického dokumentu  Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišská Belá, ktoré vydal Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 02.07.2024 pod č. OU-KK-OSZP-2024/227508-015

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu ZaD č. 5 ÚPN mesta Spišská Belá Stiahnuť
Najnovšie články