Kategória: Úradná tabuľa

Oznam – oddelenie životného prostredia

Oznam – oddelenie životného prostredia

Mesto Spišská Belá zabezpečuje v rámci preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pôsobnosť v oblasti ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy v súlade s príslušnými právnymi...

Oznam – stavebný úrad

Oznam – stavebný úrad

Mesto  Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon”) v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konaní, vedených ku dnešnému dňu...

Jarné upratovanie 26.03., 27.-28.03.2020

V našom meste prebehne počas štvrtka 26.03.2020 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Aktuálne preventívne opatrenia

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR požiadala jednotlivé samosprávy o uplatňovanie preventívnych opatrení prijatých na zasadnutí ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. V zmysle uvedených opatrení a v zmysle Nariadenia primátora mesta...