Kategória: Úradná tabuľa

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje tridsiatu deviatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO....

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Líniová stavba – Slovak Telekom s. r. o. – k. ú. Strážky

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí  konania o zámere obnovy NKP Kaštieľ s areálom v Spišskej Belej-Strážkach, o zámere úpravy nehnuteľností v ochrannom pásme NKP v Spišskej Belej-Strážkach a zámere úpravy nehnuteľností v k. ú. Spišská Belá a Strážky podľa predloženej projektovej dokumentácie...

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení...

VZN č.1/2019

VZN č.1/2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz...