Úradná tabuľa

Zámer odpredaja majetku

Oznámenie o zámere odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa – Náučný chodník Belianske lúky.