Úradná tabuľa

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o…

VZN 1/2024

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Všeobecne…