Kategória: Úradná tabuľa

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení...

VZN č.1/2019

VZN č.1/2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz...

VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá VZN č. 4/2019 Názov prílohy...