Kategória: Úradná tabuľa

VZN mesta č. 8/2017

VZN mesta č. 8/2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej uznesenie č.  231 /2017 zo dňa 13.12.2017 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2018...

Výberové konanie – príslušník mestskej polície

Výberové konanie – príslušník mestskej polície

Na mestskej polície v Spišskej Belej sa uvoľnilo pracovné miesto príslušníka mestskej polície. V prílohe sú zverejnené podmienky pre uchádzačov. Lehota na predloženie prihlášky do výberového konania sa predlžuje do 31.12.2017. Názov prílohy Odkaz Výberové...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Štefánikova 42, Spišská Belá 2 izbový na 3. podlaží     Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia: 28.11.2017   V Spišskej...

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene...

Oznámenia
X