Úradná tabuľa
Počet zobrazení 786

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve mesta Spišská Belá, v katastrálnom území Spišská Belá  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – vlastníci bytov Družstevná 31, Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Zámer odpredaja - vlastníci bytového domu Družstevná 31 Spišská Belá Stiahnuť
Najnovšie články