Úradná tabuľa
Počet zobrazení 918

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta Spišská
Belá  z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Lihoň  a Milena Lihoňová

Názov prílohy Odkaz
Zámer odpredaja pozemku Jozef Lihoň a Milena Lihoňová Stiahnuť
Najnovšie články