Úradná tabuľa
Počet zobrazení 397

Návrh plánu kontrol na II. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2024

  1. Tematicky zamerané kontroly

Kontrola  poskytovania  príspevku   na    rekreáciu zamestnancov  podľa § 152a Zákonníka práce za rok 2022 a 2023 – Mesto Spišská Belá

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2024

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2024

Kontrola dodržiavania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách za rok 2023 – Mesto Spišská Belá

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané z podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad

Kontroly vykonávané  na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov, ďalšia činnosť

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2025 s výhľadom na roky 2026 – 2027

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2025

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej, na zasadnutiach Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce

 

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke mesta od  4. 6. 2024.

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

 

 

 

Najnovšie články