Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrol na I. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2024 V súlade s ustanovením § 18f  ods.…

Schválené VZN č. 3/2023

VZN mesta Spišská Belá  č. 3/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými…