Úradná tabuľa

návrh VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi…

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania vo veci  zrušenia obmedzujúcej poznámky nakladania s pozemkami v k.ú. Strážky