Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Bytové domy – Južná ulica , Spišská Belá – I.etapa

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje stavebné povolenie.

Stavebník Velneg s.r.o., so sídlom Nižná brána 983/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 51001799, v zastúpení Peter Frankovský, Novomeského 19, 058 01 Poprad (ďalej len ,,stavebník“), podal dňa 06.10.2023 návrh na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Bytové domy – Južná ulica, Spišská Belá – I. etapa“, na pozemkoch s parc. č. KN-C 7672/6, 7, 8, 9, 10; 7672/14, 15,16; 14946/3, 4, 5; 1828/4; 15073; 15086 a KN-E 7760, 7762, 7763, 7766, 7767, 7399/1 a 2, 7407/1, 2, 3; 7408/1, 2, 3; 7410/1, 2, 3; 7411/1; 7412/2; 7412/1; 7411/101; 7410/101;  v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Stavebne povolenie - Velneg_BD_podpísané Stiahnuť
3-SIT-TI-2023-04-11 Stiahnuť
Najnovšie články