Úradná tabuľa

OVS Zimná 8

Mesto Spišská Belá vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na ul. Zimnej č. 8 v…

VZN č. 2/2022

Schválené všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v…