Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2024

Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom…

Schválené VZN mesta

MsZ na svojom rokovaní 13.12.2023 schválilo VZN č. 4/2023 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých…

Rozpočet na rok 2024

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2023 schválilo Rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2024