Úradná tabuľa
Počet zobrazení 869

OZNÁMENIE O VEREJNOM PREROKOVANÍ ZMIEN A DOPLNKOV č. 5 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA SPIŠSKÁ BELÁ

Mesto Spišská Belá, podľa § 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Spišská Belá. Mesto má schválený Územný plán mesta (ÚPN-O) v roku 2008, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 4. Vzhľadom k tomu, že vznikla potreba upraviť a doplniť schválenú koncepciou priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, sa mesto na základe posúdenia a predbežného preverenia požiadaviek vlastníkov nehnuteľností a investorov rozhodlo zabezpečiť aktualizáciu ÚPN-O obstaraním Zmien a doplnkov č. 5.

V zmysle § 31, ods. 2 a § 22 stavebného zákona mesto Spišská Belá oznamuje občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacimi v katastrálnom území mesta začatie prerokovanie návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie dňom 26.03.2024.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Spišská Belá s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční dňa 18. apríla 2024 o 16:00 hod.  v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá, Petzvalova 17 (vchod do kina).

Dokumentácia Zmien a doplnkov č. 5 ÚPN-O Spišská Belá je sprístupnená k nahliadnutiu na Mestskom úrade Spišská Belá v pracovných dňoch počas úradných hodín. Kompletná dokumentácia je zverejnená aj elektronicky na webstránke mesta: https://spisskabela.sk/category/mesto/uradna-tabula/.

 K riešeniu Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Spišská Belá je možné uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 25.04.2024 písomné stanoviská a pripomienky.
Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.
Stanoviská je potrebné zaslať na adresu: Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o prerokovaní Stiahnuť
ZaD5_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť
2_Komplexny_urban_navrh_KU Stiahnuť
2n_Komplexny_urban_navrh_KU (1) Stiahnuť
3_Navrh_ochrany_prirody Stiahnuť
3n_Navrh_ochrany_prirody Stiahnuť
4a1_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a1n_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a2_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4a2n_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
5a1_Doprava_navrh Stiahnuť
5a1n_Doprava_navrh (1) Stiahnuť
5a2_Doprava_navrh Stiahnuť
5a2n_Doprava_navrh Stiahnuť
7a1_Energetika Stiahnuť
7a1n_Energetika Stiahnuť
7a2_Energetika Stiahnuť
7a2n_Energetika Stiahnuť
8a2_Zaber_PP Stiahnuť
8a2n_Zaber_PP Stiahnuť
9a1_Schema_VPS Stiahnuť
9a1n_Schema_VPS (1) Stiahnuť
9a2_Schema_VPS Stiahnuť
9a2n_Schema_VPS Stiahnuť
10a1_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a1n_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a2_Navrh_regulacie Stiahnuť
10a2n_Navrh_regulacie Stiahnuť
Najnovšie články