Úradná tabuľa
Počet zobrazení 782

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku za rok 2023

Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 Ev. č. MÚSB-2024/6109

Oprávnená osoba:   Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Povinná osoba:   Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Cieľ  kontroly:  Kontrola dodržania zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zásad hospodárenia mesta Spišská Belá pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur v roku 2023.

 Miesto a čas vykonávania kontroly: Mestský úrad Spišská Belá, v dňoch  17. 1. – 2. 2. 2024

Pri kontrole boli preverené tieto materiály a dokumenty za kontrolované bodobie: uznesenia mestského zastupiteľstva Spišská Belá, mestom uzatvorené zmluvy, zostava tržieb dlhodobého  hmotného a nehmotného majetku (641), zostava zostatkovej ceny predaného DM a DHM  (541).

Výsledok kontroly:

       Dňa 1.11.2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zákonom č. 137/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon   č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“). Novela priniesla okrem iného rozšírenie povinností hlavného kontrolóra obce o novú povinnosť upravenú v § 18f ods. 1 písm. i) zákona o obecnom zriadení. Podľa uvedeného ustanovenia je hlavný kontrolór povinný vykonať za predchádzajúci kalendárny rok kontrolu prevodov nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur, a to do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka; obec zverejní výsledky tejto kontroly do 30 dní po predložení správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle obce, ak ho má obec zriadené.

Vyššie uvedená  povinnosť je naviazaná na zistenie všeobecnej hodnoty majetku. Novela  upravila povinnosť zisťovania všeobecnej hodnoty majetku v zákone o majetku obcí. Novela však nadobudla účinnosť 1.11.2023 a teda v období od 1.1.2023 do 31.10.2023 platila pôvodná právna úprava, ktorá zisťovanie všeobecnej hodnoty povinne stanovila iba pri priamom predaji v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) zákona o majetku obcí a pri dobrovoľnej dražbe (povinné zisťovanie všeobecnej hodnoty majetku vychádzalo z osobitného predpisu o dobrovoľných dražbách1 ). Pri predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa do 31.10.2023 nebolo povinné stanovenie všeobecnej hodnoty majetku. Povinné zisťovanie všeobecnej hodnoty majetku nie je upravené ani pri prevodoch na základe obchodnej verejnej súťaže a to ani po novele.

Po preverení predložených dokladov, uznesení a  zostáv konštatujem, že v  roku 2023 neboli vykonané prevody nehnuteľného majetku mesta, ktoré prekročili hodnotu 20 tis. eur.

Správa bola vypracovaná dňa 2. 2. 2024

 Ing. Slávka Tomalová

hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá                                                    ……………………………

Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta                                              …………………………………….

 

Najnovšie články