Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 1/2024

Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom…