AktualityÚradná tabuľa
Počet zobrazení 2K

Pozvanie na rokovanie MsZ

Ing. Mgr. Peter Zibura, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,  ktoré  sa  uskutoční  7. marca 2024 (štvrtok) o 1700 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ.

1./  17.00  Otvorenie zasadnutia

2./  17.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  17.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  17.20  Interpelácie poslancov

5./17.40 Zmena výšky nájomného v nájomných bytoch mesta

6./ 17.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2024 – rozpočtovým

opatrením   č. 2/2024

7./ 18.00 Návrh na prenájom pozemkov  – Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica

8./ 18.10 Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov  – Lesy mesta Spišská Belá,

s.r.o.

9./ 18.20 Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov – QWALTPAKA, s.r.o., Družstevná 805/85,  Spišská Belá,

10./ 18.30 Návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov – Tomáš Kellner

11./18.40  Odpredaj časti pozemku E KN parc. č.  15032/402, k.ú. Spišská Belá   – Miroslav Pisarčík  a Martina Pisarčíková, Továrenská 21, Spišská Belá a zriadenie vecného bremena – Ing. Boris Leščák a manž. Ing. arch. Simona Leščáková, Továrenská 18, Spišská Belá

12./18.50 Jozef Marek a manž. Dana Mareková, Nová 51- žiadosť o odkúpenie pozemku na zriadenie záhrady

13./ 19.10 Tomáš Lizák a manž. Jana, Popradská 62, Spišská Belá, žiadosť o odkúpenie pozemku   k.ú.  Strážky na zriadenie záhrady

14./ 19.20 Žiadosť o udelenie súhlasu na vybudovanie Singletrackových tratí – Martin Siska

15./ 19.30 Doplnená žiadosť o prenájom pozemku pre umiestnenie samoobslužného boxu BALÍKOVO – spoločnosť SLOVAK PARCEL SERVICE

16./ 19.35   Predlženie nájomnej zmluvy na prenájom chaty Plesnivec

17./ 19.40  Informácia o podaných projektoch mesta

18./ 19.45  Informácia hlavnej kontrolórky mesta o ukončených  kontrolách

19./ 19.50  Rôzne

20./ 20.00  Záver

Tags: 2024
Najnovšie články