Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych  odpadov  (ÚVKO) za rok 2023.

     ÚVKO = ( 1 732,33 : 3 283,02 ) x 100 = 52,77%

Sadzba poplatku pre rok 2024 ( od 01.03.2024 do 28.02.2025) za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je vo výške 15 Eur/t. Tento poplatok sa ustanovuje Nariadením vlády SR č. 330/2018 Z. z.

 

Celkové množstvo vzniknutých komunálnych odpadov: 3 283,02 t

Celkové množstvo  vytriedených komunálnych odpadov: 1 732,33 t

 

Dátum zverejnenia: 22.02.2024

Názov prílohy Odkaz
Ročný výkaz o KO z obce za rok 2023 Stiahnuť
Najnovšie články