Úradná tabuľa

Schválené VZN č. 3/2023

VZN mesta Spišská Belá  č. 3/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými…

návrh VZN č. 3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi…
Oznámenia
X