Úradná tabuľa
Počet zobrazení 985

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania – Guľová strelnica 50 m SK Strážky

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí  územného  konania a upustenia od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ Strelecký klub Strážky so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503, menovite predseda Kamil Podolský, Ladislava Medňanského 1067/40, 059 01 Spišská Belá  v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Branislav Gallik, Družstevná 840/16, 059 01 Spišská Belá (ďalej len ,,navrhovateľ“), podal dňa 16.06.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „Guľová strelnica 50m SK Strážky“, na pozemku s parc. č. KN-C 17608 v k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí konania - Strelnica (VV) Stiahnuť
situácia Stiahnuť
Najnovšie články