Úradná tabuľa
Počet zobrazení 854

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca (školský digitálny koordinátor), ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá

V zmysle zákona č. 138/2019 § 84 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

 • Miesto: Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, 05901 Spišská Belá
 • Termín: predpokladaný nástup od 09. 2023
 • Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, 100% úväzok
 • Pozícia: školský digitálny koordinátor

Plat: Príloha č. 4  k zákonu č. 224/2019 Z.z. – Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požiadávky na zamestnanca:

 1. Kvalifikačné predpoklady: VŠ II. stupňa – učiteľ ZŠ
 2. Pedagogická prax minimálne 3 roky
 3. Znalosť práce s PC: ovládanie digitálnych technológií a ich aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese
 4. Náplň práce:
 • práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora,
 • digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
 • poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administrácia online testovaní,
 • zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní – predložíte pri osobnom pohovore
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: sekretarkamos@gmail.com

Pracovná ponuka platí do 10. 09. 2023.

Najnovšie články