Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Voľné pracovné miesto pedagogického zamestnanca (asistent učiteľa) – MŠ, Mierová 15

Voľné pracovné miesto – pedagogický asistent učiteľa materskej školy

V zmysle zákona č. 138/2019 § 84 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Termín:  predpokladaný nástup od  01.09.2023

Miesto:  Materská škola, Mierová 636/15, 05901 Spišská Belá

Pozícia:  pedagogický asistent učiteľa

Pracovný pomer:   doba určitá, úväzok 50%

Platové podmienky :  Zákon č. 224/2019 Z.z. – Príloha č. 4: Platové tarify pedagogických zamestnanov a odborných zamestnancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Doplňujúce údaje:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Mierová 636/15, 059 01 Spišská Belá, t. č. 052/459 13 86
  • Kategória a podkategória: pedagogický asistent
  • Kvalifikačné predpoklady:

– úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
– vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
– iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas uchádzača  na  použitie  osobných  údajov  zmysle  zákona  č. 18/2018 Z. z.    o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • prax vítaná
  • pedagogický asistent učiteľa (Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch, § 21, ods. 1)

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: ms.spisskabela@mail.com

Pracovná ponuka platí do 21.08.2023

Najnovšie články