AktualityÚradná tabuľa
Počet zobrazení 2K

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície – konateľ – riaditeľ Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o.

Mesto Spišská Belá ako zakladateľ obchodnej spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o., so sídlom Továrenská 30, Spišská Belá

vyhlasuje výberové konanie

Názov funkcie: konateľ – riaditeľ Mestského podniku Spišská Belá, s. r. o. (ďalej len  „konateľ“)

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok alebo dohodou

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, ukončené vysokoškolské vzdelanie II. a vyššieho stupňa výhodou,
 • prax v riadiacej pozícii najmenej 1 rok
 • bezúhonnosť a morálne predpoklady,
 • predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme (§ 3 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

Iné kritériá a požiadavky:

 • samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti,
 • rámcová znalosť pracovnoprávnej legislatívy,
 • základná znalosť o zbere a nakladaní s odpadmi,
 • dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
 • vodičské oprávnenie skupiny B

Charakteristika pracovného miesta

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi a koordinuje činnosti obchodnej spoločnosti Mestský podnik  Spišská Belá s. r. o., tvorí, predkladá a zabezpečuje realizáciu stratégie rozvoja spoločnosti, identifikuje podnikateľské a obchodné príležitosti, zodpovedá za obchodné výsledky, hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických plánov, vedie obchodné rokovania a uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií, zodpovedá za plnenie uznesení valného zhromaždenia a dozornej rady, realizuje optimalizačné opatrenia, riadi, vedie a motivuje zamestnancov spoločnosti.

Pozícia je vhodná aj pre uchádzača, ktorý je osobou znevýhodnenou alebo zraniteľnou v zmysle § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín nástupu: dohodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. Štruktúrovaný životopis s uvedením podrobných informácií o odbornej a riadiacej praxi
 3. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – overená fotokópia
 4. Písomný súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (v prílohe tu)

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14. 7. 2023 (piatok) do 14.00 hod. na adresu Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01  Spišská Belá v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – konateľ, neotvárať“.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia  kvalifikačné predpoklady, najmenej 7 dní pred  termínom jeho konania.

Dátum:  21. 6. 2023

Ing. Mgr. Peter Zibura

primátor mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Súhlas_so_spracovaním_osobných_údajov Stiahnuť
Najnovšie články