Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania vodnej stavby-IBV Na píle ,Spišská Belá“ SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Verejný vodovod, SO 04 Dážďová kanalizácia

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie – verejná vyhláška – oznámenie o  začatí stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia vodnej stavby spojené s vodoprávnym konaním pre stavebníka – Účastníci Združenia „IBV Na píle “ so sídlom Okružná 33, 059 01 Spišská Belá. Vodná stavba : SO 02 Splašková kanalizácia , SO 03 Verejný vodovod, SO 04 Dážďová kanalizácia. Na pozemkoch KN-C ,parc.č. 243/6, 243/22 -64, KN-E parc.č. 6519/2, 6519/201,14933/2,6528, kat.ú.Spišská Belá.

Oznámenie – vodná stavba

Najnovšie články