Úradná tabuľa
Počet zobrazení 834

Správa o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu – Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

Plán udržateľnej mobility špecifického polycentrického regiónu Vysoké Tatry má byť nástrojom na dosiahnutie integrovanej, udržateľnej, ekologickej a inteligentnej dopravnej obslužnosti špecifického subregiónu nachádzajúceho sa v národnom parku a s dominantným cestovným ruchom. Má posilniť úlohu verejnej dopravy pri dopravnej obsluhe Vysokých Tatier, najmä pre krátkodobých turistov, a navrhnúť spôsob radenia ponuky statickej dopravy vrátane podávania informácií o voľných kapacitách na parkoviskách s využitím moderných informačných technológií rešpektujúc únosnosť a limity využívania prostredia pre napĺňanie stratégie trvalej udržateľnosti.

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení strategického dokumentu „Aktualizácia plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :
Okresný úrad Prešov
Odbor starostlivosti o životného prostredia
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Nám. mieru 3, 080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

 

Názov prílohy Odkaz
sprava-o-hodnoteni-informacia-pdf Stiahnuť
sea-pum-rvt-sprava-o-hodnoteni-05-12-2023-pdf Stiahnuť
sea-pum-psk-sprava-o-hodnoteni-30-11-2023-pdf Stiahnuť
rozsah-hodnotenia-pdf Stiahnuť
pum-region-vysoke-tatry_zber-dat-a-analyza-pdf Stiahnuť
pum-region-vysoke-tatry_navrhova-a-implementacna-cast-pdf Stiahnuť
pum-psk-aktualizacia_zber-dat-pdf Stiahnuť
pum-psk-aktualizacia_navrhova-cast-pdf Stiahnuť
pum-psk-aktualizacia_implementacna-cast-pdf Stiahnuť
pum-psk-aktualizacia_analyticka-cast-pdf Stiahnuť
pum-oznamenie-pdf Stiahnuť
pum-informacia-pdf Stiahnuť
primerane_hodnotenie_pum_psk-rvt_2023-11-29-pdf Stiahnuť
Najnovšie články