Úradná tabuľa
Počet zobrazení 835

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby – Pripojenie staníc ver.telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a Delta Online s.r.o. v okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok .

Spoločnosť  Orange Slovensko  a.s.  Metodova 8, Bratislava IČO: 35697270  a Delta Online s.r.o. , Pri salaši 2, Košice  obe v zastúpení spoločnosťou : DELTA TELEKOM Servis s.r.o., Pri salaši 2, Košice  dňa 24.7.2023 podali na stavebný úrad  Mesta Stará Ľubovňa ,návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení  líniovej stavby : “ Pripojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko , a.s.  a Delta Online s.r.o. na  verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko , a.s.  v okresoch Stará Ľubovňa  a  Kežmarok na parcelách katastrálne územia : Ľubica, Kežmarok,  Strážky,  Spišská Belá,  Krížová Ves,  Stotince,  Bušovce, Podhorany,  Holumnica,  Toporec,  Podolínec,  Nižné Ružbachy ,  Vyšné Ružbachy,  Lacková,  Hniezdné, Stará  Ľ ubovňa. Uvedeným dňom sa začalo územné  konanie o umiestnení líniovej stavby. Navrhovaná telekomunikačná stavba je vo verejnom záujme.

Oznámenie o začatí

Situácia trasy

Najnovšie články