Úradná tabuľa
Počet zobrazení 802

Oznámenie o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č.7 Územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá, podľa § 40, ods. 5 zákona č. 200/2022 Z.z.. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), obstaráva Zmeny a doplnky (ZaD) č. 7 Územného plánu mesta Spišská Belá. Mesto má schválený Územný plán mesta (ÚPN-O) v roku 2008, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov č. 1 – 4. Dňa 25.04.2024 bolo ukončené verejné prerokovanie ZaD č. 5. V príprave je začatie obstarávania ZaD č. 6. Lokalita riešená v ZaD č. 7 nebude dotknutá v procese schvaľovania ZaD č. 5 a 6.

Cieľom a úlohou spracovania ZaD č. 7 územného plánu mesta je na základe požiadaviek investora Velneg, s.r.o., zmena regulatívu max. podlažnosti objektov z 5 n.p. na 6 n.p. v územnom bloku č.110 územného plánu.

V zmysle § 31, ods. 2 a § 22 stavebného zákona mesto Spišská Belá oznamuje občanom, právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim v katastrálnom území mesta začatie prerokovania návrhu tejto územnoplánovacej dokumentácie dňom 10.05.2024.

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Spišská Belá s odborným výkladom spracovateľa dokumentácie sa uskutoční

dňa 22. mája 2024 o 16:00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Spišská Belá,  Petzvalova 17 (vchod do kina).

Dokumentácia Zmien a doplnkov č.7 ÚPN-O Spišská Belá je sprístupnená k nahliadnutiu na Mestskom úrade Spišská Belá v pracovných dňoch počas úradných hodín. Kompletná dokumentácia je zverejnená aj elektronicky na webovom sídle mesta: https://spisskabela.sk/category/mesto/uradna-tabula/ a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli.

K riešeniu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Spišská Belá je možné uplatniť do 30 dní odo dňa oznámenia, t.j. do 10.06.2024 písomné stanoviská a pripomienky. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada. Stanoviská je potrebné zaslať na adresu:

Mestský úrad Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá.

 

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o verejnom prerokovaní ZaD č.7 Územného plánu mesta Spišská Belá Stiahnuť
ZaD č.7_Spisska_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť
4a_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
4an_Komplexny_urban_navrh Stiahnuť
10a_Navrh_regulacie Stiahnuť
10an_Navrh_regulacie Stiahnuť
Najnovšie články