Úradná tabuľa
Počet zobrazení 660

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta Spišská
Belá v katastrálnom území Strážky z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Tomáš Lizák a Jana Lizáková

Názov prílohy Odkaz
Zámer odpredaja pozemkov - Tomáš Lizák a Jana Lizáková Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X