Úradná tabuľa
Počet zobrazení 547

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca ekonomického odboru MsÚ

Mesto Spišská Belá, zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta, v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/vedúca ekonomického odboru MsÚ, podrobnejšie informácie  sú uvedené v prílohe.

Do 12.06.2024 do 13.00 hod. je potrebné odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Spišskej Belej,  prípadne  zaslať poštou na adresu: Mesto Spišská Belá,  Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá v uzatvorenej obálke, označenej „VK vedúci ekonomického odboru – neotvárať“.

 

Názov prílohy Odkaz
Výberové konanie _ ekonóm 2024 Stiahnuť
Tags: 2024
Najnovšie články