Úradná tabuľa
Počet zobrazení 843

Zverejnenie zámeru odpredaja majetku mesta Spišská Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Spišská Belá v súlade s § 9a ods. 15 písm. f) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľného majetku mesta Spišská
Belá z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Pavol Tomas a Silvia Tomasová

Názov prílohy Odkaz
Tomas, Pavol a Silvia - zámer odpredaja pozemku Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X