Úradná tabuľa
Počet zobrazení 576

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu – Zmeny a doplnky č.7 Územného plánu mesta Spišská Belá – informácia pre verejnosť

Mesto Spišská Belá zastúpené Ing. Mgr. Petrom Ziburom, primátorom mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods.5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť o vydaní Rozhodnutia zo zisťovacieho konania strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Spišská Belá, ktoré vydal Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 12.06.2024 pod č. OU-KK-OSZP-2024/009124-015.

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie Okresného úradu Kežmarok - zisťovacie konanie Stiahnuť
Najnovšie články