Úradná tabuľa
Počet zobrazení 304

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá – učiteľ SJL-HUV

 

V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  

zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov

zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov

zamestnávateľa

Základná škola M. R. Štefánika, Spišská Belá
Adresa, miesto

výkonu práce

Štefánikova 19, 059 01 Spišská Belá
Kontakt PaedDr. Ľudovít Gumulák, riaditeľ školy

052/ 4591385, riaditelzsstefsbela@gmail.com

Kategória

zamestnanca

Učiteľ 2. st. s aprobáciou SJL – HUV
Kvalifikačné

predpoklady

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Požadované

doklady

•    žiadosť

•    podpísaný štruktúrovaný životopis

•    súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. z.

•    motivačný list

•    fotokópie dokladov o vzdelaní

•    čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Iné požiadavky •    ovládanie štátneho jazyka

•     práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel,

Microsoft Power Point, práca s internetom),

•    spoľahlivosť

•    komunikatívnosť

•    prax vítaná

Informácia o

plate

•    V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Termín

nástupu

1.9.2024
Pracovné

podmienky

•     Pracovný pomer na dobu určitú

•     100 % úväzok

Ďalšie informácie

  • požadované dokumenty doručiť‘ do 14.07.2024 na  email:

riaditelzsstefsbela@gmail.com

  • vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor
Najnovšie články