Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 65

VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá

VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení VZN Mesta Spišská Belá č. 10/2011 a VZN Mesta Spišská Belá č. 7/2019

Názov prílohy Odkaz
VZN 1_2024_zrušenie zásad majetok Stiahnuť
Najnovšie články