Autor článku Lenka Zentková

VZN 1/2024

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení Všeobecne…

Návrh VZN č. 1/2024

Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom…

VZN č. 6/2023

VZN č.  6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 a v…