Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 1K

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 8_2021 Stiahnuť
Tags: 2021
Najnovšie články