2021

Zasadalo Zastupiteľstvo PSK

Krajskí Poslanci 5 mil. EUR na opravu ciest a mostov v správe PSK Rozhodlo o tom Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, keď na…

VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2021

VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014,…
Menu