hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 251

Pozvanie na rokovanie Mestského zastupiteľstva Spišská Belá

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  30. septembra 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Z dôvodu mimoriadnej situácie na území SR spôsobenej ochorením COVID -19 a zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR  sa rokovanie uskutoční s dodržaním všetkých protiepidemiologických opatrení.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľa zápisnice

3./ 16.10   Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.40 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 (rozpočt. opatrenie č. 7)

6./ 16.50 Návrh riešenia výstavby Zariadenia sociálnych služieb v Spišskej Belej

7./ 17.00 Informácia o postupe realizácie investičného projektu mesta  „Výstavba hokejovo- hokejbalovej haly v Spišskej Belej“

8./ 17.10 Žiadosť o prenájom pozemku, pokračovanie doterajšieho nájmu, žiadateľovi Ladislavovi Beskydovi, bytom Medňanského č. 1052/6, Spišská Belá – Strážky

9./ 17.20 Eduard Krempaský, Družstevná č. 89, Spišská Belá a Dana Červáková, Letná č. 326/3, Stará Lesná – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta na ulici Družstevnej pri rodinnom dome v ich vlastníctve

10./ 17.30 Bc. Petra Konkoľ, bytom Spišská Belá, SNP č. 485/25, žiadosť o odkúpenie pozemku k k.ú. Spišská Belá

11./ 17.40 Miroslav Žmijovský a manž., Lendak, Lemeje č. 85, žiadosť o odkúpenie pozemku pri rodinnom dome

12./ 17.50 Slovenská správa ciest, Košice, žiadosť o odkúpenie pozemkov na rozšírenie cesty

a opravy mosta nad potokom Hučava

13./ 18.10 Ing. František Čarnogurský, L. Novomeského č. 39, Spišská Belá žiadosť o zámenu pozemkov

14./ 18.20 Roman Novák, Mlynčeky č. 274, žiadosť o prenájom pozemku v k.ú. Tatranská Lomnica (ukončenie nájmu Martina Sisku – požičovňa bicyklov)

15./ 18.30 Jozef Leško, Kamenná baňa č. 1309, Kežmarok,  žiadosť o opravu výmery v uznesení č. 54/2019, zo dňa 28.2.2019

16./ 18.40 Schválenie návrhov na udelenie ceny mesta Spišská Belá pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv mestu  Spišská Belá

17./ 18.50 Správa hlavnej kontrolórky mesta o vykonaných kontrolách

18./ 19.00 Rôzne

19./ 19.15 Záver

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X