hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 286

Pozvanie na zasadanie mestského zastupiteľstva

Jozef Kuna, primátor mesta Spišská Belá v súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR  č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá, ktoré  sa  uskutoční  16. decembra 2021 (štvrtok) o 1600 hodine v kinosále mesta.

Program:

1./  16.00  Otvorenie zasadnutia

2./  16.05  Voľba mandátovej, návrhovej komisie  a overovateľa zápisnice

3./  16.10  Kontrola plnenia uznesení

4./  16.20  Interpelácie poslancov

5./ 16.30 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 6/2021, ktorým sa mení  a dopĺňa VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

6./  16.40  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

7./  16.50 Návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021 (rozpočtové opatrenie č. 9/2021)

8./  17.00  Návrh programového rozpočtu mesta Spišská Belá na roky 2022 – 2024

9./  17.20  Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov

10./ 17.30 Vyhodnotenie  OVS na nebytové priestory Petzvalova 17, Belanská vináreň

11./ 17.40  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Belá č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

12./ 17.50  Mária Hlatká, Popradská 1001/1, Spišská Belá – Strážky, žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku  pri rodinnom dome

13./ 18.10  Mgr. Anton Stach a manž., bytom  Spišská Belá, Novomeského 198/59, žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie pozemku pri rodinnom dome.

14./ 18.20 Vstup mesta Spišská Belá do projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“

15./ 18.30  IBV Strážky  s.r.o., Dávid  Havira, Suchá hora č. 42, Kežmarok – stanovisko mesta

16./  18.40 Vyhlásenie OVS parkovisko pod Belanskou jaskyňou v Tatranskej Kotline

17./ 18.45 Ján Mačák a maž., Ždiar 248, žiadosť o odkúpenie pozemku v Tatranskej Kotline, k.ú. Tatranská Lomnica

18./  18.50  Informácia primátora mesta o zapojenie sa mesta do výzvy MK SR – program Obnovme si svoj dom 2022 – podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok – projekt: Obnova fasády a strechy meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul.č.21 v Spišskej Belej – 2.etapa

19./ 19.00 Informácia primátora mesta o zapojenie sa mesta do výzvy MK SR  – Výzva – Výstavba cyklistickej infraštruktúry (cykloprístrešky, cyklostojany) v areáloch  základných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí – projekt: Cykloprístrešky s príslušenstvom pre školy na území mesta Spišská Belá

20./ 19.05  Plán zasadnutí MsZ na rok 2022

21./ 19.10  Návrh Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Spišská Belá pre rok 2022

22./  19.20  Informácia hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách

23./  19.30  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2022.

24./  19.40  Rôzne

25./  20.00  Záver

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu